BEPOZ s.r.o.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Znáte rizika a ztráty způsobené neznalostí, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze zákonných předpisů o požární ochraně a bezpečnosti práce? Máte zavedený systém řízení BOZP a PO?

Naše společnost Vám nabízí komplexní poradenské služby v oblastech bezpečnost práce a ochrana zdraví, PO a ochrana zdraví.

 • Systém řízení BOZP OHSAS 18001
 • Systém řízení BOZP Bezpečný podnik
 • Vlastní systém řízení BOZP a PO
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Kontrola

 • Úvodní odborný audit – prohlídka pracoviště, kontrola stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků
 • Roční prohlídky pracoviště – dle zákoníku práce
 • Periodické prohlídky pracoviště – dle dohody

Dokumentace

 • zpracování dokumentace dle požadavků aktuálně platných právních předpisů
 • trvalé udržování dokumentace v aktuálním stavu v souladu s aktuálními právními předpisy.

Školení zaměstnanců

 • Zavedení systému vstupních instruktáží nově přijímaných zaměstnanců, včetně zpracování podkladů pro školení. Provádění vstupních školení zaměstnanců.
 • Školení vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
 • Pravidelná školení zaměstnanců.
 • Zpracování konkrétního harmonogramu periodických a odborných školení.

Technická prevence

 • Zpracování konkrétního harmonogramu kontrol a revizí technických zařízení.
 • zajištění pravidelné kontroly bezpečnosti práce a ochrany zdraví ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Jednání

Plnění úkolů v oblasti BOZP, PO a OZ Vám pomůžeme zajistit spolehlivě, odborně, diskrétně, za smluvní ceny.